logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTbeskrivning - fornlämning

CountValue
12 kåtor bestående av härd med härdarmar
1Genom anmälan kom det till Norrbottens museums kännedom att ett schakt grävts på Kyrktorget, ca 70 m N om medeltidskyrkan och inom 1600-talsstaden
1I samband med utvidgning av ledningsnätet reste Ekfors Kraft AB stolpar för en 20 KV-ledning i anslutning till fl 272, en gårdstomt. Denna kan arkivaliskt följas till 1500-talet. Gårdstomten lär vara en av de 2-3 äldsta kända inom Haparanda kommun.
1Området kring sjön Lansjärv består idag av markerade dalgångar omgivna av relativt höga berg. Bergen var en gång öar i ett skärgårdslandskap som sträckte sig långt upp i landet. Under den allra tidigaste stenåldern utgjordes Lansjärv av en trång havsvik som förmodligen avsnördes från havet omkring 3600 f. Kr. för att bli en insjö. Runt sjön finns idag en mängd fornlämningar som vittnar om att Lansjärvstrakten varit ett attraktivt område för bosättning och vistelse under en lång tid. När de första människorna slog sig ner på platsen vet vi inte, men i den forntida havsmiljön fanns goda möjligheter till havsfångst och havsfiske. Även insjömiljön gav goda fiskemöjligheter som kunde kombineras med jakten i det närliggande skogslandet. Kanske stannade man vid de utmärkta renbeteshedarna längs Lansjärvs stränder under renens vandring norrut under sommaren.
1Området kring sjön Lansjärv består idag av markerade dalgångar omgivna av relativt höga berg. Bergen var en gång öar i ett skärgårdslandskap som sträckte sig långt upp i landet. Under den allra tidigaste stenåldern utgjordes Lansjärv av en trång havsvik som förmodligen avsnördes från havet omkring 3600 f. Kr. för att bli en insjö. Runt sjön finns idag en mängd fornlämningar som vittnar om att Lansjärvstrakten varit ett attraktivt område för bosättning och vistelse under en lång tid. När de första människorna slog sig ner på platsen vet vi inte, men i den forntida havsmiljön fanns goda möjligheter till havsfångst och havsfiske. Även insjömiljön gav goda fiskemöjligheter som kunde kombineras med jakten i det närliggande skogslandet. Kanske stannade man vid de utmärkta renbeteshedarna längs Lansjärvs stränder under renens vandring norrut under sommaren.Området kring sjön Lansjärv består idag av markerade dalgångar omgivna av relativt höga berg. Bergen var en gång öar i ett skärgårdslandskap som sträckte sig långt upp i landet. Under den allra tidigaste stenåldern utgjordes Lansjärv av en trång havsvik som förmodligen avsnördes från havet omkring 3600 f. Kr. för att bli en insjö.
1Området kring sjön Lansjärv består idag av markerade dalgångar omgivna av relativt höga berg. Bergen var en gång öar i ett skärgårdslandskap som sträckte sig långt upp i landet. Under den allra tidigaste stenåldern utgjordes Lansjärv av en trång havsvik som förmodligen avsnördes från havet omkring 3600 f. Kr. för att bli en insjö. Runt sjön finns idag en mängd fornlämningar som vittnar om att Lansjärvstrakten varit ett attraktivt område för bosättning och vistelse under en lång tid. När de första människorna slog sig ner på platsen vet vi inte, men i den forntida havsmiljön fanns goda möjligheter till havsfångst och havsfiske. Även insjömiljön gav goda fiskemöjligheter som kunde kombineras med jakten i det närliggande skogslandet. Kanske stannade man vid de utmärkta renbeteshedarna längs Lansjärvs stränder under renens vandring norrut under sommaren.Området kring sjön Lansjärv består idag av markerade dalgångar omgivna av relativt höga berg. Bergen var en gång öar i ett skärgårdslandskap som sträckte sig långt upp i landet. Under den allra tidigaste stenåldern utgjordes Lansjärv av en trång havsvik som förmodligen avsnördes från havet omkring 3600 f. Kr. för att bli en insjö. Runt sjön finns idag en mängd fornlämningar som vittnar om att Lansjärvstrakten varit ett attraktivt område för bosättning och vistelse under en lång tid. När de första människorna slog sig ner på platsen vet vi inte, men i den forntida havsmiljön fanns goda möjligheter till havsfångst och havsfiske. Även insjömiljön gav goda fiskemöjligheter som kunde kombineras med jakten i det närliggande skogslandet. Kanske stannade man vid de utmärkta renbeteshedarna längs Lansjärvs stränder under renens vandring norrut under sommaren.
1Röset var belägen på Pörhöharjuåsen som går i Ö-V riktning. På S och V sluttningarna ligger block-moränmaterialet i dagen. Röset var före avtorvningen till formen ovalt, 3 x 5 m stort, 0,5 m högt med en mittgrop, 0,6 x 1 m stor och 0,4 m djup.
1Sommargraven är belägen vid den sk. Skrömtakojan, Ellevarevägen, Byskeälven och skulle enligt uppgift ha varit till för tre drunknade flottare som samtidigt omkom i älven.
1Undersökningen föranleddes av schaktning för parkeringsplats, ca 100 m NO om Nederluleå kyrka och inom 1600-talsstadens område.
1Utredningen föranleddes av BodenFrakts planer på grustäkt på fastigheten Råbäcken östra 1:63. Undersökningsområdet omfattar krön samt S-sluttning av sandmark. Krönet är beläget i undersökningsområdets N del. I den långsträckta S-sluttningen är ett flertal avsatser samt även strandvallar. Inom området finns en sedan tidigare känd boplats utan synlig anläggning, Raä 438:2, Överluleå sn. Vid utredningen framkom en tidigare okänd boplats av stenålderskaraktär.