logo

Carlotta - the museum database

Data elements

Data elementDescription
besiktningsjournal
beskrivningKort beskrivning av objektet, bilden, undersökningen, utställningen etc.
beskrivning - fornlämningÖvergripande beskrivning av fornlämningen.
beskrivning - undersökningÖvergripande beskrivning av uppdraget och en kort sammanfattning av resultatet.
bildbeskrivningEn beskrivning av vad bilden föreställer. Varför togs bilden? Vem är med? Var?
bildreferensPlats och namn för det fysiska bilddokumentet.
bildtextBildens undernummer med en kort beskrivning, tex: 5 Husgrund Öjebyn, 2 Gudstjänst, Tornehamn
Creative Commons - url
dekorTex ristningar, målat, strimmor.
format - Digitalt formatDigitalt filformat. Tex pdf, jpg, tiff
funktion
fyndomständighet
färgFöremålets huvudsakliga färg, vilken del som avses anges i toleransen. Tex fatet.
förvärvsomständigheter - i fältgäller vid insamlingstillfället; en händelse helt skild från förvärv till museet
historikObjektets proveniens och kontext.
kommentar
kontext
källorArkiv, litteratur och andra källrefernser
källor - http - samma som
källor - uri - samma som
källor - Wikipedia - samma som
litteratur
mod/fabr/typ - Hemslöjden
ofullständig postSkriv in "ej färdigregistrerad" i värdefältet. Dataelementet används när man snabbregistrerat en post, där det finns fler uppgifter att lägga in i posten.
samhör invnr - Hemslöjden
samhör proj - Hemslöjden
samtid förvärv - Hemslöjden
signering - Hemslöjden
signering/påskrift/stämpling
specialbenämn - Hemslöjden
spjälkad
utställning